Neatkarīgie revidenti ir veikuši AS „Rīgas kuģu būvētava” 2022.gada finanšu pārskata revīziju.

2022.gadu AS “Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu jeb peļņu 1 006 722 EUR apmērā, pretēji 2021.gadam, kuru Sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem.

2022.gadā mainoties tirgus konjuktūrai, būtiski ir audzis pieprasījums pēc Sabiedrības īpašumā un nomā esošo aktīvu izmantošanas, tādēļ Sabiedrība savu darbību koncentrējusi uz sava un nomātā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un izīrēšanu. Neto apgrozījums no pamatdarbības 2022.gadā bija 1 674 927 EUR, kas, salīdzinot ar 2021.gadu, ir samazinājies par 20%. Viens no samazinājuma ietekmējošiem faktoriem ir saistīts ar to, ka 2022.gadā Sabiedrība pamatā koncentrējās uz sava un nomātā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un izīrēšanu, izbeidzot kuģu remonta pakalpojumu sniegšanu.

Sabiedrības kopējie aktīvi 2022.gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, samazinājās līdz 7 712 263 EUR. 2022.gadā par 26% ir samazinājies Sabiedrības kopējo saistību apjoms, savukārt veiksmīgas darbības rezultātā palielinājies pašu kapitāls un pārskata perioda beigās tas ir 1 934 347 EUR.

Pārskata periodā gūtā peļņa un aktīvu samazināšanās pamatā ir saistīta ar 2022.gadā veikto darījumu, kur tika pārdoti vairāki Sabiedrībai piederoši aktīvi, kas bija nepieciešami ne tikai apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, bet arī tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna sekmīgai izpildei.

Sabiedrības pašu kapitāls 2022.gada 31.decembrī ir pozitīvs – 1 934 347 EUR apmērā. Sabiedrības 2022.gada darbības rezultāts bija neto peļņa 1 006 722 EUR (2021.gadā bija neto zaudējumi 285 538 EUR) apmērā un tās īstermiņa saistības 2022.gada 31.decembrī ir mazākas par apgrozāmiem līdzekļiem.

Ievērojot to, ka 2022.gadā nepamatoti un neprovocēti izvērstais Krievijas karš pret Ukrainu ir būtiski ietekmējis enerģijas un pārtikas tirgu, tas ievērojami bremzē ekonomikas attīstību valstī un pasaulē, līdz ar to joprojām pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība, kas būtiski un nelabvēlīgi ietekmēja arī Sabiedrības saimniecisko darbību.

Kopš tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna apstiprināšanas līdz gada pārskata sagatavošanai ir bijuši vairāki tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna grozījumi, no kuriem pēdējie apstiprināti 2022.gada 01.novembrī, kas ļauj, nemainot sedzamo saistību kopējo apmēru, precizēt Sabiedrības plānotos ieņēmumus un izdevumus, kā arī kreditoru prasījumu segšanas grafiku.

Sabiedrība apliecina, ka tās sagatavotie un tiesā apstiprinātie tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumi ļaus saglabāt līdzšinējo darbības profilu un norāda, ka finanšu saistības gan pret nodrošinātajiem kreditoriem, gan nenodrošinātajiem kreditoriem tiks izpildītas sešdesmit mēnešu laikā no tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna apstiprināšanas brīža, t.i. līdz 2024.gadam.

Sabiedrība 2022.gadā un līdz gada pārskata sagatavošanai ir spējusi pildīt saistības saskaņā ar tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu. Sabiedrības turpmākā darbība ir atkarīga no Sabiedrības spējas īstenot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, kā arī noteiktajos termiņos segt saistības pret tās kreditoriem, ievērojot visus plāna nosacījumus. Sabiedrība turpina veikt pasākumus procesu efektivitātes un izmaksu optimizācijas jomā, vienlaikus meklējot risinājumus Sabiedrības darbības paplašināšanai, kā rezultātā Sabiedrības prognozes un operatīvie finanšu darbības rezultāti tiek plānoti ar peļņu.

Lai gan Sabiedrībai ir skaidras perspektīvas tās darbības turpināšanai, jau šobrīd zināms, ka būs nepieciešams laiks, lai optimizētu personāla sastāvu, atjaunotu apgrozāmo līdzekļu plūsmu, diversificētu ražošanu un piesaistītu investīcijas.

Šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.

Pārskata gadā Sabiedrība nav veikusi pasākumus pētniecības un attīstības jomā.

Pārskata gadā Sabiedrība nav atpirkusi vai pārdevusi savas daļas.

Sabiedrībai nav pārstāvniecības vai filiāles ārzemēs.

Sabiedrības valde ierosina pārskata gadā gūto peļņu nesadalīt, bet novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Pielikumā pievienots revidēts 2022.gada finanšu pārskats, revidentu ziņojums, Valdes un padomes locekļu atalgojuma ziņojums par 2022.gadu un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2022.gadu.

Revidēts 2022.gada finanšu pārskats

Revidentu ziņojums

Valdes un padomes locekļu atalgojuma ziņojums par 2022.gadu

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2022.gadu

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde