AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

AS „Rīgas kuģu būvētava”, vienotais reģistrācijas numurs 40003045892, juridiskā adrese Gāles ielā 2, Rīga, LV–1015, valde atbilstoši tās akcionāra AS “Remars–Rīga”, vienotais reģistrācijas numurs 40003197429, iniciatīvai, kas pārstāv 49,8556% no AS „Rīgas kuģu būvētava” pamatkapitāla, sasauc AS „Rīgas kuģu būvētava” ārkārtas akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2024.gada 15.maijā plkst.11.00.

Sabiedrības valde informē, ka AS „Rīgas kuģu būvētava” ārkārtas akcionāru sapulce notiks attālinātā režīmā.

Sapulces darba kārtība:

  1. Sabiedrības padomes ievēlēšana un atlīdzības noteikšana tās locekļiem;
  2. Citi jautājumi.

Sabiedrība aicina akcionārus pieteikties dalībai akcionāru sapulcē sūtot pieteikumu brīvā formā uz e–pasta adresi: sapulce@riga–shipyard.com, un tiem akcionāriem, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcē, uz viņu e–pasta adresi tiks nosūtīta saite dalībai ārkārtas akcionāru sapulcē.

Sabiedrība lūdz akcionārus, kuri piedalīsies akcionāru sapulcē attālinātā režīmā, akcionāru sapulces norises dienā nekavējoties pēc tās slēgšanas aizpildītu un ar derīgu drošu elektronisko parakstu parakstītu balsojuma veidlapu, kas būs pieejama Sabiedrības tīmekļa vietnē www.riga–shipyard.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv un AS Nasdaq Riga tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com lēmumu projektu publicēšanas dienā, nosūtīt elektroniski uz Sabiedrības e–pasta adresi: sapulce@riga–shipyard.com. Šādā balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā 2024.gada 15.maijā.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2024.gada 01.maija darba dienās no plkst.10.00–12.00 Rīgā, Gāles ielā 2, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 67353433.

Ieraksta datums akcionāru dalībai AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulcē ir 2024.gada 07.maijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar ieraksta datumā tām piederošo akciju skaitu piedalīties AS „Rīgas kuģu būvētava” ārkārtas akcionāru sapulcē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Sapulces dalībniekiem reģistrējoties, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja akcionāri sapulcē piedalās ar pārstāvja starpniecību, pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties ir papildus jāiesniedz arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem ir jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no AS „Rīgas kuģu būvētava” pamatkapitāla, ir tiesības 7 (septiņu) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, iekļaut papildu jautājumus sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kuri ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, par kuriem lēmumi netiks pieņemti. Akcionāriem 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad publicēts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 (septiņas) dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdei ir pienākums pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv un Nasdaq Riga AS tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com.

AS „Rīgas kuģu būvētava” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 11 672 107.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde