AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS „Rīgas kuģu būvētava”, vienotais reģistrācijas numurs 40003045892, juridiskā adrese: Gāles ielā 2, Rīga, LV–1015, valde sasauc kārtējo AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2020.gada 28.decembrī plkst.13.00 Rīgā, Gāles ielā 2, AS „Rīgas kuģu būvētava” telpās.

Sapulces darba kārtība:

  1. Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem izskatīšana;
  2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2019.gada pārskatu izskatīšana;
  3. Revidenta ziņojuma par 2019.gada pārskatu izskatīšana;
  4. Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšana;
  5. Sabiedrības 2019.gada peļņas sadale;
  6. Sabiedrības padomes ievēlēšana un atlīdzības noteikšana tās locekļiem;
  7. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2020.gadam.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā 2020.gada 28.decembrī no plkst.11.30 sapulces norises vietā.

Lai paātrinātu reģistrēšanās procesu, vēlama akcionāru iepriekšēja elektroniska pieteikšanās nosūtot paziņojumu uz e–pastu: sapulce@riga–shipyard.com līdz 2020.gada 21.decembrim plkst.14.00.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2020.gada 14.decembra darba dienās no plkst.10.00–12.00 Rīgā, Gāles ielā 2, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 29406461.

Ieraksta datums akcionāru dalībai AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulcē ir 2020.gada 16.decembris. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar ieraksta datumā tām piederošo akciju skaitu piedalīties AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulcē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.

Sapulces dalībniekiem reģistrējoties, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja akcionāri sapulcē piedalās ar pārstāvja starpniecību, pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties ir papildus jāiesniedz arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa ir pieejama AS „Rīgas kuģu būvētava” publicēto publikāciju pielikumos oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmā www.oricgs.lv un Nasdaq Riga AS tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com), bet likumiskajiem pārstāvjiem ir jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no AS „Rīgas kuģu būvētava” pamatkapitāla, ir tiesības 7 (septiņu) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, iekļaut papildu jautājumus sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kuri ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, par kuriem lēmumi netiks pieņemti. Akcionāriem 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad publicēts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 (septiņas) dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdei ir pienākums pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv un Nasdaq Riga AS tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com.

AS „Rīgas kuģu būvētava” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 11 672 107.

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde