Labojums: Sabiedrības valde informē, ka, tiek grozīta kārtējās akcionāru sapulces darba kārtība, izslēdzot no tās jautājumu par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Sapulces darba kārtība pēc grozījumiem:

  1. Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2021.gada darbības rezultātiem izskatīšana;
  2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2021.gada pārskatu izskatīšana;
  3. Revidenta ziņojuma par 2021.gada pārskatu izskatīšana;
  4. Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšana;
  5. Sabiedrības 2021.gada peļņas sadale;
  6. Sabiedrības padomes ievēlēšana un atlīdzības noteikšana tās locekļiem;
  7. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2022.gadam.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde